Δευτέρα 27 Μαΐου 2013

Οἱ πάπαι ἔχουν ἀποκηρύξει τόν Ἄγ. Γεώργιον τόν Τροπαιοφόρον καί ἄλλους Ἁγίους της Ἐκκλησίας μας

Ὁ σημερινὸς Πάπας ὑποκρίνεται πὼς τιμᾶ τὸν Ἅγ. Γεώργιον
 Ὁ νέος Πάπας Φραγκῖσκος εἰς μίαν προσπάθειαν νὰ καταδείξη ὅτι εἶναι φιλικὸς πρὸς τὴν Ὀρθοδοξίαν, ἀπεφάσισε νὰ ἑορτάσῃ τὰ ὀνομαστήριά του μὲ τὸ κοσμικόν του ὄνομα, τὸ ὁποῖον εἶναι Γεώργιος. Τὴν 23ην Ἀπριλίου, ἡμέραν ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου Γεωργίου (οἱ Ὀρθόδοξοι τὴν ἑορτάζομεν πάντοτε μετὰ τὸ Πάσχα), ἀπεφάσισε νὰ ἑορτάση καὶ νὰ τιμήση τὸν μαρτυρήσαντα Ἅγιον Γεώργιον τὸν Τροπαιοφόρον. 
Ὁ μακαριστός, ὅμως Ἀρχιμανδρίτης Χαράλαμπος Βασιλόπουλος εἰς τὸν πρόλογον τοῦ βιβλίου του, «Ὁ Ἅγιος Γεώργιος ὁ Τροπαιοφόρος», γράφει ὅτι ὁ Παπισμὸς ἔχει ἀποκηρύξει τὸν Ἅγιον Γεώργιον, ὡς καὶ πολλοὺς ἄλλους Ἁγίους τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας. 
Γράφει ὁ μακαριστὸς Ἀρχιμ.Χαράλαμπος Βασιλόπουλος, ἱδρυτὴς τῆς Π.Ο.Ε. καὶ τοῦ «Ο.Τ.» τὰ ἀκόλουθα: «Τὸ 1968 ὁ Πάπας προέβη εἰς μίαν ἀσεβῆ ἐνέργειαν, ποὺ κατέπληξε τὸν κόσμον καὶ προκάλεσε θύελλαν διαμαρτυριῶν εἰς ὁλόκληρον τὴν χριστιανοσύνην.
῾Ο Πάπας διέγραψεν ἀπὸ τὸ Ἁγιολόγιον τὸν Ἅγιον Γεώργιον τὸν Μεγαλομάρτυρα! Διέγραψε δὲ μαζὶ μὲ αὐτὸν καὶ ἄλλους τριάντα Ἁγίους, ὅπως τὸν Ἅγιο Νικόλαο, τὸν Ἅγιο Χριστοφόρο, τὴν Ἁγία Βαρβάρα, τὴν Ἁγία Αἰκατερίνη κ.λπ.
Φαίνεται νὰ τὸν ἐνοχλοῦσε πολὺ τὸ γεγονὸς ὅτι οἱ περισσότεροι ἀπὸ αὐτοὺς τοὺς Ἁγίους τιμῶνται πολὺ ὑπὸ τῶν ᾿Ορθοδόξων.
Εἶναι αὐτοί, ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον, οἱ ἀγαπημένοι Ἅγιοι τοῦ ᾿Ορθοδόξου λαοῦ· εἶναι κατ᾽ ἐξοχὴν Ἅγιοι τῆς ᾿Ορθοδοξίας. ᾿Ιδιαιτέρως δὲ ὁ Μεγαλομάρτυς καὶ τροπαιοφόρος Γεώργιος ἀγαπᾶ ται καὶ τιμᾶται ἀπὸ ὁλόκληρον τὴν ᾿Ορθοδοξίαν.

Η βέβηλος ὅμως αὐτὴ καὶ ἀσεβὴς ἐνέργεια τοῦ Πάπα ἐλύπησε βαθύτατα κάθε πραγματικὸ ᾿Ορθόδοξο χριστιανό. Πολλοὶ μάλιστα εἶπαν: “Τὸν ῞Αγιο Γεώργιο δὲν μπόρεσε νὰ τὸν καθαιρέση ὁ πιὸ αἱμοβόρος καὶ αἱμοδιψὴς ἄνθρωπος τῆς ἱστορίας, ὁ Διοκλητιανός. Καὶ ὅμως ἔρχεται τώρα ὁ Πάπας νὰ τὸν διαγράψη ἀπὸ τὸν κατάλογο τῶν Ἁγίων μὲ μιὰ μονοκονδυλιά”! ῎Επειτα μᾶς λένε νὰ ἑνωθοῦμε μὲ τὸν Πάπα! 
᾿Αφοῦ τοὺς ῾Αγίους δὲν σεβάστηκε, πῶς θὰ σεβασθῆ τὴν ᾿Ορθοδοξία; Δὲν ἀποκλείεται μάλιστα ἡ ἐνέργειά του αὐτὴ νὰ εἶναι καὶ ἡ αἰτία τῆς κρίσεως τοῦ παπισμοῦ, νὰ εἶναι ἡ αἰτία, ποὺ συγκλονίζεται σήμερα ἐκ θεμελίων τὸ πανίσχυρο Βατικανό.

 ῾Η παπικὴ αὐτὴ ἐνέργεια ἐλύπησε κι ἐμένα ἀγαπητέ ἀναγνῶστα, καὶ ἔγινε ἀφορμὴ νὰ γράψω τὸν βίον τοῦ Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου.
 ᾿Εδῶ, στὸ βιβλιαράκι αὐτό, θὰ δια βάσης τὴν ἔνδοξη σταδιοδρομία τοῦ Ἁγίου, τὴν χριστιανική του πίστη, τὰ φρικτὰ καὶ ὀδυνηρὰ Μαρτύριά του, τὰ θαύματα ποὺ ἔκανε ὁ Θεός, γιὰ νὰ τιμήση τὸν ἡρωϊσμὸ τοῦ ῾Αγίου στὰ Μαρτύρια καὶ τὰ θαύματα, ποὺ συνεχίζονται μετὰ τὸν θάνατό του καὶ μέχρι σήμερα. Τὸν βίον τοῦ Ἁγίου Γεωργίου, ἔχει ψυχικὴν ὠφέλειαν νὰ τὸ διαβάζη κάθε χριστιανός, ἰδιαιτέρως ὅμως ὅσοι φέρουν τὸ ὄνομά του.
 ῎Εχομε, τέλος, καθῆκον ὅλοι οἱ ᾿Ορθόδοξοι, ἐφ᾿ ὅσον ὁ Πάπας προσπαθεῖ νὰ σβήση τὴν μνήμη τοῦ Ἁγίου, νὰ φροντίσωμε νὰ γίνουν γνωστά, ὁ βίος καὶ τὰ θαύματά του εὐρύτερα. Δὲν πρέπει νὰ ὑπάρχη᾿Ορθόδοξο σπίτι χωρὶς νὰ ἔχη τὸν βίον τοῦ ῾Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου. Μὲ τὴν ἀνάγνωση τοῦ βιβλίου αὐτοῦ, θὰ καταλάβουν ὅλοι, ποῖον ῞Αγιον διαγράφει ὁ Πάπας... Ἀρχιμ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Ἀθῆναι, Ἀπρίλιος 1975»
Ἐὰν ὁ Πάπας ἐπιθυμεῖ νὰ διαφέρη ἀπὸ τοὺς ἄλλους Πάπας καὶ νὰ κάνη μικρὰ βήματα πρὸς τὴν Ὀρθοδοξίαν, ἂς ἀποκαταστήση εἰς πρώτην φάσιν τὸν Ἅγιον Γεώργιον καὶ τοὺς ἄλλους Ἁγίους, ποὺ ἀναφέρει εἰς τὸν πρόλογον τοῦ βιβλίου του ὁ μακαριστὸς Ἀρχιμανδρίτης Χαράλαμπος Βασιλόπουλος καὶ ἂς τοὺς πιστεύση. Ἄλλως ὑποκρίνεται καὶ ἐξαπατᾶ τοὺς Ὀρθοδόξους πιστούς


  Ὀρθόδοξος Τύπος ἀρ. φυλ. 1976, 24 Μαΐου 2013

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου