Σάββατο 17 Ιανουαρίου 2015

«Λόγος Εγκωμιαστικός εις νεομάρτυρα Γεώργιον...»

Ευαγγέλου Ψήμα:
 «Λόγος Εγκωμιαστικός εις νεομάρτυρα Γεώργιον...» (απόσπασμα) 
«...Πάλιν Ηπειρώται μετά φιλομαρτύρων πανηγυρίζουσιν. Πάλιν φιλομάρτυρες μετά εορταζόντων ευφραίνονται. Και πάντες την του νεομάρτυρος Γεωργίου μνήμην λαμπρώς τιμώσι και το μαρτύριον αυτού εξόχως γεραίρουσι. Και οι μεν Ηπειρώται τον πολιούχον και προστάτην αυτών Γεώργιον, τον αγιάσαντα δια του μαρτυρικού αίματος την καρδίαν της ευάνδρου Ηπείρου, τα θερυλικά Ιωάννινα, μεγαλοπρεπώς πανηγυρίζουσιν. Οι δε φιλομάρτυρες τον αριστέα και στυλοβάτην της πίστεως νεομάρτυρα, τον κραταιώσαντα την πίστιν και διδάξαντα τον εν ουρανοίς παντάνακτα Θεόν σεμνοπρεπώς εορτάζουσιν...

Δεύτε λοιπόν, και ημείς τοιούτου πανευφήμου μάρτυρος την μνήμην ας εορτάσωμεν και ας ευφημήσωμεν τον μαρτυρικόν αυτού θάνατον. Θάνατον αθανασίας πρόξενον γενόμενον...».

*Ο Ευάγγελος Ψήμας, Μητροπολίτης Ερμουπόλεως του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας, γεννήθηκε στο Δελβινάκι το 1905. Το απόσπασμα από τον Εγκωμιαστικό Λόγο που δημοσιεύουμε, τον έναν από τρεις συνολικά που έγραψε για το Νεομάρτυρα Άγιο Γεώργιο, δημοσιεύτηκε στην Αλεξάνδρεια το 1954. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου