Κυριακή 10 Μαρτίου 2013

Χαιρετιστήριοι οἶκοι εἰς πάντας τούς ῾Αγίους Γεωργίους
Χαιρετιστήριοι  οἶκοι  εἰς πάντας τούς ῾Αγίους Γεωργίους, μάρτυρας, νεομάρτυρας,  ἀρχιερεῖς, ἱερεῖς, ὁσίους, ἀσκητάς, ὁμολογητάς, τῆς Μίας καί Μεγάλης ᾿Εκκλησίας τοῦ Χριστοῦ, ᾿Ανατολῆς καί Δύσεως, ἤτοι εἰς
Γεώργιον, Μεγαλομάρτυρα τόν Τροπαιοφόρον  (23.4)
            Γεώργιον, Πατριάρχην Κωνσταντινουπόλεως  (18.8)
            Γεώργιον, ᾿Επίσκοπον Δεβελτοῦ  (22.1)
            Γεώργιον, ὁσιομάρτυρα τόν Βηθλεεμίτην  (27.7)
            Γεώργιον, νεομάρτυρα τόν Σέρβον  (11.2)
            Γεώργιον, νεομάρτυρα τόν Μυτιληναῖον  (14.2)
            Γεώργιον, νεομάρτυρα τόν Κύπριον  (23.4)
            Γεώργιον, νεομάρτυρα τόν ἐκ Φιλαδελφείας  (2.10)
            Γεώργιον, νεομάρτυρα τόν ἐξ ᾿Ιβήρων  (2.1)
            Γεώργιον, νεομάρτυρα τόν ἐν Μαγνησίᾳ  (24.4)
            Γεώργιον, ἱερομάρτυρα τόν Νεαπολίτην   (3.11)
            Γεώργιον, νεομάρτυρα τόν ἐκ ῾Ραψάνης  (5.3)
            Γεώργιον, νεομάρτυρα τόν ἐξ ᾿Εφέσου  (5.4)
            Γεώργιον, νεομάρτυρα τόν Χιοπολίτην  (26.11)
            Γεώργιον, νεομάρτυρα τόν ἐξ ᾿Ατταλείας  (25.6)
            Γεώργιον, νεομάρτυρα τόν ἐκ Μελάμπων  (28.10)
            Γεώργιον, νεομάρτυρα ἐκ Σαμοθράκης τόν πρεσβύτερο(6.4)
            Γεώργιον, νεομάρτυρα ἐκ Σαμοθράκης τόν νεώτερον  (6.4)
            Γεώργιον, νεομάρτυρα τόν ἐν ᾿Ιωαννίνοις  (17.1)
            Γεώργιον, νεομάρτυρα τόν ἐκ Κρήτης  (7.2)
            Γεώργιον, τόν Θαυματουργόν και Μαχαιρωμένον   (31.12)
            Γεώργιον, ὃσιον τόν Σιναΐτην  (11.3)
            Γεώργιον, ὁσιομάρτυρα τόν Πέρσην  (6.1)
            Γεώργιον, ὁσιομάρτυρα τόν Λιμνιώτην  (24.8)
            Γεώργιον, ὃσιον τόν Χοζεβίτην  (8.1)
            Γεώργιον, ᾿Επίσκοπον ᾿Αμάστριδος  (21.2)
           Γεώργιον, ᾿Επίσκοπον Μυτιλήνης τόν πρώτον  (7.4)
            Γεώργιον, ᾿Επίσκοπον Μυτιλήνης τόν δεύτερον  (1.2)
            Γεώργιον, ᾿Επίσκοπον Νικομηδείας  (29.12)
            Γεώργιον, ὃσιον τόν θαυματουργόν  (11.3)
            Γεώργιον, ὃσιον τόν ῎Ιβηρα και ᾿Αθωνίτην  (13.5)
            Γεώργιον, ὃσιον ἐκ Κύπρου  (26.4)
            Γεώργιον, ὃσιον τόν ἐν Μαλαιῷ  (4.4)
            Γεώργιον, ὁμολογητήν, τόν ᾿Επίσκοπον Δεφέλτου (29.2)
            Γεώργιον, ὁμολογητήν, τόν ᾿Επίσκοπον Πισιδίας  (18.4)
            Γεώργιον, τόν ῾Ρωμαῖον, ᾿Απόστολον ἐν Γαλλίᾳ  (25.10)
            Γεώργιον, ὃσιον τόν ῾Ρωμαῖον, ᾿Επίσκοπον Βιένης  (2.11)
            Γεώργιον, ὃσιον τῆς Λοδέβης, τόν Βενεδεκτῖνον  (19.2)
Γεωργίαν, ὁσίαν τήν ῾Ρωμαίαν, μονάσασα παρά τῷ Κλερμόντ (15.2)
           
  
Κοντάκιον. ῏Ηχος πλ. δ! Τῇ ὑπερμάχῳ.
       
Τήν πολυάριθμον χορείαν μακαρίσωμεν
τῶν Γεωργίων οἱ συνώνυμοι καί ᾄσωμεν
τά ἐγκώμια τῶν ἄθλων ἐν κατανύξει˙
τῶν μαρτύρων τήν στερρότητα θαυμάσωμεν,
τῶν ὁσίων δέ τήν ἄσκησιν ζηλώσωμεν
καί βοήσωμεν˙ Χαίροις, ῝Αγιον Σύστημα!

Ἅπασα ἡ χορεία, Γεωργίων σέ ἔχει, ὡς πρώταρχον αὐτῆς ἐν ἁγίοις (ἐκ γ)1˙ μαρτυρίου τά ἆθλα ἰδών, καί στερράν σου πίστιν ὁ λαός λέγει σε, Χριστοῦ Μεγαλομάρτυρα, καί κράζει σοι τό Χαῖρε οὓτω˙
         Χαῖρε, ὁ γόνος Καππαδοκίας,        
         Χαῖρε, ὁ τόκος μητρός ἁγίας.
         Χαῖρε, τῶν εἰδώλων τῆς πλάνης ὁ ἔλεγχος,
         Χαῖρε, τῶν μαρτύρων καλλώπισμα μέγιστον.
         Χαῖρε, ὃτι ἠλευθέρωσας αἰχμαλώτους ἐξ ἐχθρῶν,
         Χαῖρε, ὃτι ὑπεστήριξας δικαιώματα πτωχῶν.   
         Χαῖρε, ὁ ὑπομείνας τοῦ τροχοῦ τήν ὀδύνην,
         Χαῖρε, ὁ ἐκνικήσας τῆς ἀσβέστου τήν μῆνιν.
         Χαῖρε, μαρτύρων πάντων ὁ πρώταρχος,
         Χαῖρε, κατοίκων ῎Αθω ὁ πρόβολος.
         Χαῖρε, ἀμνός τοῦ Μεγάλου Ποιμένος,
         Χαῖρε, τομήν ὑποστάς τοῦ αὐχένος.
Χαίροις, μάρτυς Γεώργιε.

Βλάστημα θείων πόνων, Γεωργίων ὁ δῆμος, κατέστης ᾿Εκκλησίας τό κλέος˙ πατριάρχην ἐν Πόλει σεπτόν, καί ἐπίσκοπον ἐν Δεβελτῷ κέκτησαι, ἐν κόλποις σου γεραίρων τε, καί θέρμῃ τῷ Θεῷ κραυγάζων˙
᾿Αλληλούϊα!

Γόνος ᾿Ιωαννίνων, καί Χριστοῦ νεομάρτυς, παρίστασαι Γεώργιε νέε˙ παριδών ἡλικίας ἀκμήν, εἰς τόν βρόγχον τόν μαρτυρικόν ἔδραμες, αἰσχύνας τήν δυσσέβειαν˙ διό καί νῦν τιμᾶσαι οὓτω˙    
          Χαῖρε, τό κλέος ᾿Ιωαννίνων,
          Χαῖρε, Χριστοῦ νεόδρεπτον κρίνον .   
          Χαῖρε, τῶν θαυμάτων λαμπρόν τό θησαύρισμα,
          Χαῖρε, τῶν ἰαμάτων πολλῶν τό ἀπαύγασμα.
          Χαῖρε, κῆρυξ ἡμῶν πίστεως κατενώπιον ἐχθροῦ,
          Χαῖρε, δόξα καί διάσωσμα τῆς εἰκόνος τοῦ Θεοῦ.
          Χαῖρε, ὃτι σήν ἄθλησιν ἐθαύμασαν πάντες,
          Χαῖρε, ὃτι ἀπίστων κατετρώθη τό κῦρος. 
          Χαῖρε, Χριστοῦ δοξάσας τό ὄνομα,
          Χαῖρε, αἰτοῦσι δίδων πᾶν αἴτημα.
          Χαῖρε, φωτί αὐγασθείς εἰς ἀγχόνην,
          Χαῖρε, κηρύξας ἀλήθειαν μόνην.     
Χαίροις, μάρτυς Γεώργιε!

Δύναμιν παρ῾Υψίστου, μαρτυρίου λαβόντες, συνήφθητε τῇ ἄλλων χορείᾳ˙ Μυτιλήνης τεκνίον εἷς, καί ἓτερος ἐκ Βηθλεέμ ὤφθητε, Κυρίου γεωργήματα, Χριστῷ μετά λοιπῶν βοῶντες˙
᾿Αλληλούϊα!

Ἔλαμψας μαρτυρίῳ, πυρακτούμενος πίστει, Γεώργιε τῶν Σέρβων ἡ δόξα˙ καί τό πῦρ ὣσπερ δρόσον θαρσῶν, ἀπυρπόλητος ἐν τῷ πυρί ἔμεινας˙ διό σε μακαρίζοντες, βοῶσι οἱ πιστοί τοιαῦτα˙
          Χαῖρε, ὁ ἔνδοξος νεομάρτυς,
          Χαῖρε, Χριστοῦ ὁ ἔνθερμος λάτρις.
          Χαῖρε, τῶν ἀρχαίων μαρτύρων ἐφάμιλλος,
          Χαῖρε, τῶν λοιπῶν Γεωργίων συνόμιλος.
          Χαῖρε, ἄνθος τό πανεύοσμον ἄθλων τῶν μαρτυρικῶν,
          Χαῖρε, δένδρον τό κατάκαρπον πόνων ἀγωνιστικῶν.
          Χαῖρε, ὃτι ἀφόβως τήν πυράν ὑπεδέχθης,  
          Χαῖρε, ὃτι ὡς σφάγιον Χριστοῦ κατεφλέχθης.
          Χαῖρε, ἐχθροῦ τῆς πλάνης σβεστήριον,
          Χαῖρε, πιστῶν Χριστοῦ ἀμυντήριον.
          Χαῖρε, τῶν Σέρβων λαμπρά εὐφροσύνη,
          Χαῖρε, ἀπίστων πολλή καταισχύνη.
Χαίροις, μάρτυς Γεώργιε!
       
Ζέοντες θείου πόθου, τῇ ὁδῷ μαρτυρίου, ηὐξήσατε χορόν ὁμωνύμων, ὁ μέν ξίφει αὐχένα τμηθείς, τῇ ἀγχόνῃ ὁ δέ καταγχθείς˙ ἔνδοξοι, βλαστοί Φιλαδελφείας τε, ᾿Ιβήρων νῦν ὁμοῦ βοᾶτε.      
Ἀλληλούϊα!

Ἤσχυνας τῶν ἀπίστων, τήν ὀφρῦν νεομάρτυς, Γεώργιε τῆς Κύπρου τό τέκνον. Δημοσίᾳ κηρύξας Χριστόν, μαρτυρίῳ ἤθλησας καλῶς ἔνδοξε˙ διό σου τά παλαίσματα, θαμβούμενοι τιμῶμεν οὓτω˙
         
              Χαῖρε, ἐνδόξως ἠγωνισμένος,  
              Χαῖρε, Κυρίῳ δεδοξασμένος.         
              Χαῖρε, τῶν βασάνων δεχθείς τήν δυσχέρειαν,
              Χαῖρε, τυφεκίῳ λαβών τήν τελείωσιν.   
              Χαῖρε, ὃτι τό σόν λείψανον ὑποβάλλει θαυμασμόν,
              Χαῖρε, ὃτι ὑπερκόσμιον προσεδέχθη φωτισμόν.
              Χαῖρε, ὁ ἐναθλήσας Παλαιστίνῃ νομίμως,
              Χαῖρε, ὁ ἁγιάζων Λευκωσίαν μονίμως.
              Χαῖρε, Χριστοῦ πλησίον ἱστάμενος.
              Χαῖρε, καλόν βραβεῖον δεξάμενος.  
              Χαῖρε, πολλῶν θαυμαστῶν ἡ αἰτία,
              Χαῖρε, πτωχῶν σταθερά προστασία.
Χαίροις, μάρτυς Γεώργιε!

Θεοσύλλεκτος δῆμος, Γεωργίων ἁγίων, καυχᾶται ἐφ’ ὑμῶν μαρτυρίῳ˙ ᾿Ατταλείας καρπέ θαλερέ, καί ῾Ραψάνης γέρας ἐκλεκτόν ἃμα τε, Μαγνήτων ἐγκαλλώπισμα, βοήσατε οἱ τρεῖς Κυρίῳ˙                    
᾿Αλληλούϊα!

Ἱερεύς ὤν καί μάρτυς, διπλοῦν ἔλαβες στέφος, λαμπρύνας Νεαπόλεως κώμην˙ τῶν θαυμάτων τοῦ δώρου τυχών, διασῴζεις νόσων τόν λαόν ἔνθεε˙  διό σε ὦ Γεώργιε, λαμπρύνοντες πιστοί βοῶσι˙
       Χαῖρε, Χριστοῦ μαρτυρία νέα,
       Χαῖρε, ἐχθροῦ καταισχύνη πλήρης.
       Χαῖρε, γεωργίας καλῆς τό γεώργημα,         
       Χαῖρε, εὐσεβείας πολλῆς τό ἀπάνθισμα.
       Χαῖρε, ὃτι πλεῖστα θαύματα ἐκτελεῖς παντί καιρῷ,
       Χαῖρε, ὃτι τά δαιμόνια ἐκδιώκεις σθεναρῶς.
       Χαῖρε, ὃτι σωρός σου ἀναβλύζει ἰάσεις,
       Χαῖρε, ὃτι ἀκούεις τοῦ λαοῦ τάς αἰτήσεις.
       Χαῖρε, Μικρᾶς ᾿Ασίας τό σέμνωμα,
       Χαῖρε, πιστῶν ἐν ζάλῃ τό στήριγμα.
       Χαῖρε, λαμπρόν Νεαπόλεως κλέος,      
       Χαῖρε, χοροῦ Γεωργίων ἡ δόξα.  
Χαίροις, πάτερ Γεώργιε!
     
Κόλαφος τοῖς ἀπίστοις, σόν μαρτύριον ἔστη, Γεώργιε Μελάμπων ὁπλῖτα˙ Σαμοθράκης δέ δύο βλαστοί, ὁμωνύμων σύνταγμα εὑρεῖν ἔσπευσαν, γενναίως συναθλήσαντες, καί ἃπαντες Χριστῷ βοῶσι˙
᾿Αλληλούϊα!

Λάμψας ἐν τῇ ἀθλήσει, τῶν ἀρχαίων μαρτύρων, τό σθένος ἀληθῶς ἐμιμήσω. Κυδωνίαι καυχῶνται ἐν σοί, καθιδοῦσαι πίστιν σου στερράν Χίος δε, πατρίς σου ὀνομάζεται, καί ψάλλει σοι φωνῇ  μεγάλῃ˙
          Χαῖρε, ὁ θεῖος Χιοπολίτης,
          Χαῖρε, ὁ νέος Χριστοῦ ὁπλίτης.                 
          Χαῖρε, στρατιώτης Κυρίου ἀήττητος,
          Χαῖρε, καταισχύνη ἀπίστων κατάφωρος.
          Χαῖρε, ὃτι τοῖς βασάνοις σου κατεπλάγησαν πιστοί,
          Χαῖρε, ὃτι τῷ θανάτῳ σου μετηνέχθης εἰς Ζωήν.
          Χαῖρε, ὃτι ἐκήρυξας Χριστόν ὡς Σωτῆρα,
          Χαῖρε, ὃτι ὑπέμεινας δημίου τήν χεῖρα.      
          Χαῖρε, ἀπίστων βέβαιος ἔλεγχος,  
          Χαῖρε, δαιμόνων πλήρης κατάργησις.
          Χαῖρε, Θεῷ προσφορά καί θυσία,
          Χαῖρε, μαρτύρων τερπνή συνοδεία.
Χαίροις, μάρτυς Γεώργιε!

Μεγαλύνομεν λίαν, καί τιμῶμεν τήν μνήμην, ἁπάντων Γεωργίων      ῾Αγίων. ᾿Εξαιρέτως σεμνόν ἀθλητήν, καί τῆς Κρήτης τέκνον ἐκλεκτόν Κύπρου δέ, τόν ἓτερον συνώνυμον, δοξάζομεν Θεῷ βοῶντες˙                                                                                                                                                       
᾿Αλληλούϊα!

Νέον  κλέος  καί  δόξα, ᾿Εκκλησίᾳ ἐδείχθης, Γεώργιε ᾿Εφέσου τό χάρμα˙ καί τοῦ ξίφους δεχθείς τήν τομήν, τήν προτέραν ἄρνησιν Χριστοῦ ἔσβεσας˙ διό σου τήν μετάνοιαν, θαυμάζοντες θερμῶς βοῶμεν˙
             Χαῖρε, μαρτύρων τυχών τῆς δόξης,
             Χαῖρε, ἑδρεύων ἀΰλοις τόποις.
             Χαῖρε, ὁ ἀμνός τοῦ Χριστοῦ ὁ πειθήνιος,
             Χαῖρε, Γεωργίων χοροῦ ἀκροθίνιον.     
             Χαῖρε, πᾶσαν γενναιότητα μαρτυρίῳ ἐνδυθείς,
             Χαῖρε, ῎Αγαρ τήν φαυλότητα ἀναιρέσας εὐθαρσῶς.
             Χαῖρε, ὃτι ἀντήλλαξας τήν μέθην σοφίας,
             Χαῖρε, ὃτι κατήργησας τοῦ πάθους τήν ζάλην.
             Χαῖρε, τομῇ ἐκπλύνας τό ὄνειδος,
             Χαῖρε, Χριστοῦ ζητήσας τό ὄφελος. 
             Χαῖρε, σεπτόν τῆς ᾿Εφέσου τό κάλλος,
             Χαῖρε, ἐχθροῦ ἐκνικήσας τό κράτος.
Χαίροις, μάρτυς Γεώργιε!

Ξυνωρίδα  ἁγίαν, τῶν ὁσίων μαρτύρων, τιμῶμεν Λιμνιώτου καί Πέρσου˙ δι’ ἀσκήσεως πόνων καλῶς, ἐν ἰδίοις ἓκαστος καιροῖς ἔλαμψεν, καί εἶτα ἐμαρτύρησεν, Χριστόν πρός ὃν σεπτῶς βοῶμεν˙
᾿Αλληλούϊα!

Ὅσιος  ἀνεδείχθης, ἐν Σινᾷ τῇ ἐρήμῳ, Γεώργιε ἀσκήσει σπουδάσας˙  εἰ μή ἄγγελος ἄσαρκος ἦς, πῶς ἄν ἔβης πλέθρα τόσα γῆς τάχιστα, ἐλθών ῾Ιεροσόλυμα, ἀχρόνως;  ὃθεν σοι βοῶμεν˙      
          Χαῖρε, ἀρχαίων ἀββάδων μύστης,
          Χαῖρε, κανών μοναζόντων πλήρης.
          Χαῖρε, τῶν τῆς φύσεως νόμων κατάργησις,
          Χαῖρε, Πατριάρχου μεγίστη κατάπληξις.                  
          Χαῖρε, ὃτι διεβίωσας ὣσπερ ἄσαρκος σεπτῶς,
          Χαῖρε, ὃτι προανήγγειλας κοίμησίν σου θαυμαστῶς.
          Χαῖρε, ὃτι εἰς μέτρον ἁγιότητος ἤρθης,
          Χαῖρε, ὃτι τοῦ Πνεύματος χαρίτων ἐπλήσθης.
          Χαῖρε, ἀστήρ ἐρήμου λαμπρότατος,
          Χαῖρε, πυρσός Σιναίου ἀείφωτος.    
          Χαῖρε, στερρός ζηλωτής τῶν ἀΰλων,
          Χαῖρε, πιστός μιμητής τῶν ἀγγέλων.
Χαίροις, πάτερ Γεώργιε!

Πανσεβάσμιος δῆμος, ὁμωνύμων γεραίρει, τριάδα ἐπισκόπων ὁσίων˙ Μυτιλήνης οἱ δύο ταγοί, τῇ ποιμάνσει πλῆθος ἀρετῶν δείξαντες, ὁ τρίτος δέ ᾿Αμάστριδος, συμψάλλουσι νῦν τῷ Κυρίῳ˙
Ἀλληλούϊα!

Ῥώπους τούς ἐν τῷ κόσμῳ, καταλείψας τρισμάκαρ, ἰσάγγελον ἐξέλεξας βίον˙ Χοζεβᾶ ἀσκηθείς τῇ Μονῇ, καί νεκρώσας θέλημα σαρκός δάκρυσι, τόν λόγον ἐγεώργησας, τῆς Χάριτος˙  διό βοῶμεν˙
            Χαῖρε, Γεώργιε Χοζεβῖτα,   
            Χαῖρε, πανόλβιε ἐρημῖτα.
            Χαῖρε, τῆς ἀσκήσεως ἄνθος πανεύοσμον,
            Χαῖρε, τῆς παιδεύσεως θεῖον γεώργημα.  
            Χαῖρε, πάτερ θεοφόρητε κατανύξεως πηγή,
            Χαῖρε, ἃγιε θεόσοφε μοναστῶν καταφυγή.     
            Χαῖρε, ὃτι ἀνέστησας εὐχῇ σου τό βρέφος,
            Χαῖρε, ὃτι ἡμέρωσας θηρίου τό μένος.   
            Χαῖρε, πολλῶν χαρίτων ὁ μέτοχος,
            Χαῖρε, χοροῦ ῾Αγίων ὁ σύσκηνος.
            Χαῖρε, σαρκός καταργήσας τά πάθη,    
            Χαῖρε, ἡμῶν θεραπεύων τά ἄλγη. 
Χαίροις, πάτερ Γεώργιε!

Σύστημα Γεωργίων, θεοφόρον δυάδα, ἐξόχως ᾿Εκκλησίᾳ προβάλλει, ἀσκητοῦ τε τοῦ Θαυματουργοῦ, καί ἐν Κύπρῳ κτίτορος μονῆς˙ ἃπαντες, αὐτῶν τά ἐκγυμνάσματα, τιμῶμεν καί  Θεῷ βοῶμεν˙
᾿Αλληλούϊα!

Τῶν κανόνων καί ὓμνων, ποιητήν σε καλοῦμεν, Γεώργιε ἐπίσκοπε θεῖε˙ φεγγοβόλος ὑπάρχων ἀστήρ, ᾿Εκκλησίας ἄμβωνι λαμπρῶς ἔλαμψας˙ τιμῶντες οὖν θεόπνευστον, τῶν λόγων σου χαρᾷ βοῶμεν˙
Χαῖρε, ὁ γόνος τῆς Βιθυνίας,        
            Χαῖρε, ἡγήτωρ Νικομηδείας.
            Χαῖρε, κηρυγμάτων τό στόμα τό εὔλαλον,
            Χαῖρε, νοημάτων βαθέων διδάσκαλος.      
            Χαῖρε, ὓμνων τό θησαύρισμα λίαν κατανυκτικῶν,
            Χαῖρε, γλῶσσα θεοκίνητος πάντα τέρπουσα πιστόν.   
            Χαῖρε, θεολογίας ἱερώτατον λῆμμα,     
            Χαῖρε, ῾Ιεραρχίας πολυτίμητον δεῖγμα.        
            Χαῖρε, γλυκύς τῷ λόγῳ καί φλέγματι,
            Χαῖρε, πυρσός φωτίζων τῷ Πνεύματι.                       
            Χαῖρε, κανόνας καί ὓμνους ποιήσας,               
            Χαῖρε, ὁσίων χορείαν πλουτήσας.
Χαίροις, πάτερ Γεώργιε!

Ὑποθήκην μαρτύρων, ἐτηρήσατε ὄντως, ἁγία ξυνωρίς ἐπισκόπων˙ καί ἀνδρεῖοι ὁμολογηταί, ὀρθοδόξου πίστεως ἡμῶν ἃπασι, ἐφάνητε συμψάλλοντες, σύν ἄλλοις Γεωργίοις οὓτω(˙               
᾿Αλληλούϊα!

Φάρος τῆς τῶν ᾿Ιβήρων, πολιτείας ἐδείχθης, μονῆς τε ὁμωνύμου συγκτίτωρ. ᾿Ασκηθείς ἐν τῷ ῎Αθῳ καλῶς, καί χαρίτων θείων ἐμπλησθείς ὃσιε, ἐδίδαξας πατρίδι σου, παρἧς τιμῇ ἀκούεις ταῦτα˙        
              Χαῖρε, Γεώργιε ᾿Αθωνῖτα,    
              Χαῖρε, λαοῦ τῶν ᾿Ιβήρων μῦστα.
              Χαῖρε, ᾿Αποστόλων ῾Αγίων διάδοχε,    
              Χαῖρε, ταπεινέ Γεωργίας διάκονε.      
              Χαῖρε, τύπος και παράδειγμα σεβασμίων μοναστῶν,
              Χαῖρε, τίμιε συμμέτοχε Γεωργίων τοῦ χοροῦ.         
              Χαῖρε, καύχημα ὃσιον Μονῆς τῶν ᾿Ιβήρων,
              Χαῖρε, ὄρους τοῦ ῎Αθωνος πανεύοσμον μῦρον.
              Χαῖρε, σεπτῆς ἀσκήσεως γέννημα,
              Χαῖρε, καλῶν Γερόντων ἀνάστημα.
              Χαῖρε, τερπνή τῆς πατρίδος σου φήμη,
              Χαῖρε, ψυχῶν οὐρανόσδοτη ῥύμη. 
Χαίροις, πάτερ  Γεώργιε!

Χαίροι  τῶν Γεωργίων, ὁ ἑσμός ἐν συνάξει, τριάκοντα καί πέντε ἁγίων, τῇ ἀσκήσει σου πάτερ λαμπρῶς, καί καλεῖ σε ὄρους Μαλαιοῦ πρόεδρον˙ πιστοί δέ οἱ ὁμώνυμοι, κραυγάζουσι φωνῇ μεγάλῃ˙    
᾿Αλληλούϊα!

Ψάλλοντας Γεωργίους, οὐκ ἄν ἔδει λανθάνειν, τετράριθμον ὁμάδα ῾Ρωμαίων˙ ᾿Εκκλησίας τῆς Μίας βλαστοί, ἀδελφοί δέ ὄντες τῶν λοιπῶν εὔχονται, ἐξάλειψιν τοῦ σχίσματος˙ διό παρά πιστῶν τιμῶνται˙
                Χαῖρε, Γεώργιε  τῆς Λοδέβης,   
                Χαῖρε, χαρά τῶν Βενεδεκτίνων.
                Χαῖρε, Γεωργία ὁσίως μονάσασα,           
                Χαῖρε, τό Κλερμόντ τῆς Γαλλίας δοξάσασα.
                Χαῖρε, ῝Αγιε Γεώργιε τῆς Βιέννης ὁ ποιμήν,      
                Χαῖρε, ὃσιε ὀρθόδοξον ἐπιδείξας ἀγωγήν.
                Χαῖρε, πάτερ Γεώργιε φωστήρ τῆς Γαλλίας,  
                Χαῖρε, θεῖε διάδοχε σεπτῶν ᾿Αποστόλων.
                Χαῖρε, λαμπρά χορεία τῆς Δύσεως,
                Χαῖρε, ἁλκή ἁπάσης τῆς φύσεως.
                Χαῖρε, ὁμάς Γεωργίων ἁπάντων,
                Χαῖρε, ἐλπίς ἐκ πιστῶν συνωνύμων.  
Χαίροις, ἃγιον σύστημα!
Ὦ ὑπέρτιμε δῆμε, Γεωργίων ἁγίων, ἐνθέων ὑπηκόων Κυρίου  (ἐκ γ΄) 2˙ δυσωπεῖτε διδόναι Χριστόν, τῶν πταισμάτων ἄφεσιν ἡμῖν ἃπασι, πληροῦτε δέ ταχύτατα, αἰτήματα πιστῶν βοώντων˙        
᾿Αλληλούϊα!
                        
Καί αὖθις τό Κοντάκιον. ῏Ηχος πλ. δ! Τῇ ὑπερμάχῳ.

Τήν πολυάριθμον χορείαν μακαρίσωμεν
τῶν Γεωργίων οἱ συνώνυμοι καί ᾄσωμεν
τά ἐγκώμια τῶν ἄθλων ἐν κατανύξει˙
τῶν μαρτύρων τήν στερρότητα θαυμάσωμεν,
τῶν ὁσίων δέ τήν ἄσκησιν ζηλώσωμεν
καί βοήσωμεν˙ Χαίροις, ῝Αγιον Σύστημα!

Ἀπολυτίκιον. Ἦχος πλ. α! Τόν Συνάναρχον Λόγον ...

                         Θεοσύλλεκτον δῆμον πιστοί ὑμνήσωμεν˙
                         τῶν μέν μαρτύρων τήν πίστιν
                         τήν σθεναράν, ἀδελφοί,
                         προσευχῇ παρά Κυρίου ἐκζητήσωμεν˙
                         ἄσκησιν δέ τῶν ἀρετῶν
                         ὁμοιάσωμεν καλῶς
                         ὁσίοις ἡμῶν πατράσι
                         καί Γεωργίων ἁπάντων
                         τά κλέη ᾄσωμεν αἰσίαις φωναῖς!


Δίστιχον.
Πληρώσατε πίστεως ἐμοῦ τήν καρδίαν
Γεώργιοι μάρτυρες, Χριστοῦ ἡ χορεία.

Ποίημα· Γεωργίου ᾿Αποστολάκη,
τοῦ ἀπό δικαστῶν.
Τρίκκῃ, 15.9.1996
Μετά τήν ῝Υψωσιν τοῦ Τιμίου Σταυροῦ.1 ῝Αγιε Μεγαλομάρτυς σύν πᾶσι τοῖς ῾Αγίοις Γεωργίοις πρέσβευε ὑπέρ ἡμῶν.
2 ῝Αγιοι Γεώργιοι πρεσβεύσατε ὑπέρ ἡμῶν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου